Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WPdesk zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de wijze waarop deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 WPdesk: WPdesk is een handelsnaam van NtJstWrds, gevestigd te Soest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 32100409.

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon.

1.4 Registratie: het volledig invullen van het op de website aanwezige formulier waardoor het mogelijk wordt van de diensten van WPdesk gebruik te maken.

1.5 Website: www.wpdesk.nl en alle overige sites die onder de naam van WPdesk of Carl Weenink geregistreerd staan;

1.6 Klant: de gebruiker met wie WPdesk een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen WPdesk en de klant. In de dagelijkse praktijk zijn deze diensten met name (maar niet alleen uitsluitend) het aanbieden van hosting en het onderhouden, repareren en bouwen van websites met WordPress als CMS.

1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door WPdesk van diensten aan of ten behoeve van klant.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij WPdesk geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van WPdesk door een derde aan klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door WPdesk en klant zijn overeengekomen.

2.4 WPdesk wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van klant van de hand.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WPdesk en de klant zullen in voorkomende gevallen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 WPdesk is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van WPdesk zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege WPdesk gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door WPdesk schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen WPdesk en klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een gebruiker het door WPdesk op de website geplaatste bestelformulier invult of door mondelingen overeenkomst.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via e-mail of schriftelijk is opgezegd.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door WPdesk van diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende-instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toewijzing en verlening van een domeinnaam en/of IP-adressen. WPdesk vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart WPdesk tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anoniem geregistreerde domeinnamen.

4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij WPdesk, heeft WPdesk ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.

4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.

4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren als deze geheel of gedeeltelijk gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Hosting

5.1 WPdesk heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPdesk is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

5.2 WPdesk is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

5.3 Het is klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 7. het verspreiden van computervirussen;
 8. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.4 Het is klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

5.5 WPdesk is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan WPdesk alle schade ten gevolge van de overtreding door WPdesk of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend

indien klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

indien (een onderdeel) van de site van klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server(s) van WPdesk

indien blijkt dat klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven

– indien blijkt dat klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

5.6 WPdesk oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is WPdesk aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.

5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is WPdesk gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, WPdesk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.10 WPdesk is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.12 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.13 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.14 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat WPdesk vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

Artikel 6 Website Onderhoud

6.1 WPdesk heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de WordPress onderhouds-diensten overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPdesk is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, met name maar niet beperkt tot de kwaliteit van de updates van software en server-configuratie.

6.2 WPdesk is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de website ten gevolge van (updates van) software van derden, zijnde met name maar niet beperkt tot WordPress, plugins en themes. WPdesk is niet gehouden eventuele schade aangericht door software van derden te herstellen.

6.3 WPdesk is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de werking van door derden geleverde of geïnstalleerde plugins, themes, software, scripts en dergelijke.

6.4 WPdesk is gerechtigd software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie, zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen.

6.5 WPdesk behoudt zich het recht voor om updates van plugins, themes of andere software te weigeren. Daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot betaalde updates en onveilige updates.

6.6 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de website geeft klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

Artikel 7 Backups

7.1 WPdesk heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het gedisciplineerd, op gezette tijden maken van volledige backups van de website overeenkomstig het overeengekomen service niveau. WPdesk is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

7.2 De kwaliteit van de backupbestanden en de mate waarin deze geschikt zijn een website te ‘restoren’ is mede-afhankelijk van server-configuratie en menselijk handelen. Omdat WPdesk geen of slechts beperkt invloed op deze zaken heeft, is WPdesk nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mogelijkheid een website te restoren via het door WPdesk vervaardigde backupbestand.

7.3 De klant heeft via zijn WordPress dashboard toegang tot minimaal één versie van de bij derden opgeslagen backup-bestanden.

7.4 WPdesk kan toegang tot backups blokkeren en restore-verzoeken weigeren indien er een betalingsachterstand bestaat.

7.5 Het is de klant nadrukkelijk verboden instellingen van het backupsysteem aan te passen zonder nadrukkelijke opdracht van WPdesk.

7.6 WPdesk selecteert voor het ‘wegschrijven’ van backupbestanden voor professionele partijen zoals Amazon S3 of DropBox. WPdesk heeft geen invloed op het management en werkwijze van deze derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en algemene kwaliteit van deze diensten.

7.7 WPdesk is niet verplicht backup-bestanden ter beschikking te stellen of restores uit te voeren cq te begeleiden als het onderhoudscontract niet meer bestaat.

Artikel 8 Website Beveiliging

8.1 WPdesk heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beveiliging van WordPress websites overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. WPdesk is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, met name, maar niet beperkt, vanwege de kwaliteit de beveiligingssoftware, de server-configuratie of menselijk handelen.

8.2 Door de aard van de materie kan en zal WPdesk nadrukkelijk NOOIT garanderen dat een onder haar hoede beveiligde website immuun is voor (pogingen tot) hacks, malware injecties of andere vormen van cybercrime.

8.3 Door de aard van de materie kan en zal WPdesk nadrukkelijk NOOIT garanderen dat het door haar of onder haar hoede reinigen van websites, servers, databases etc van virussen, malware of elke andere andere schadelijke software volledig is, beklijft of afdoende is om weer te worden opgenomen in de index van zoekmachines of verwijderd van blacklists.

8.4 WPdesk is niet aansprakelijk voor schade, materieel, financieel of anderszins, veroorzaakt door zogeheten ‘hacks’ en andere vormen van computer- en cybercriminaliteit.

8.5 Zodra een onderhoudscontract is beëindigd, heeft WPdesk het rechte het beveiligingsniveau van de website terug te brengen tot een vergelijkbare staat waarin WPdesk het aantrof op het moment dat de onderhoudsovereenkomst werd aangegaan.

Artikel 9 website ontwerpen en/of creëren/bouwen

9.1 Onder het ontwerpen en/of creëren/bouwen van een website wordt verstaan:

 • Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door WPdesk te ontwikkelen ontwerp of huisstijl; 
 • Het opzetten van de technische infrastuctuur achter de website, waaronder het bouwen van de layouts, menu’s en alle overeengekomen pagina’s en berichten;
 • Het vullen van de pagina’s en berichten met door de klant geleverde content waaronder teksten en afbeeldingen;
 • Het creeren van gebruikers-accounts waarmee de klant toegang heeft tot het CMS en het beheer van de website;
 • Het instrueren van de beheerder aan klantzijde over de werking van het CMS;

9.2 Iedere actie uitgevoerd door het gebruikers-account van de klant, is voor verantwoordelijkheid en risico van de klant.

9.3 WPdesk maakt voor het creeren van een website gebruik van software die is ontwikkelt door derden, zoals (maar niet beperkt tot) WordPress, Elementor en andere programma’s waar WPdesk weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WPdesk is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de veiligheid en de werking van deze door derden geleverde of geïnstalleerde plugins, themes, software, scripts en dergelijke.

9.4 WPdesk gebruikt tijdens de ontwikkeling van de website voor een aantal software-pakketten haar eigen licentie. Deze blijven minimaal 1 maand na oplevering van de website actief.

9.5 WPdesk onderhoudt een door WPdesk gecreerde website voor minimaal 1 maand. In die periode ziet actief WPdesk toe op een feilloze werking van de website. Eventuele software updates in die periode worden doorgevoerd. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

9.6 Een maand na oplevering van de website, heeft WPdesk het recht de website los te koppelen van eventuele in gebruik zijn de software licenties. WPdesk zal de klant hiervoor minimaal 7 dagen vantevoren op de hoogte brengen en instructies verschaffen hoe de klant de licenties kan vervangen door licenties voor eigen naam en rekening.

9.7 WPdesk werkt niet mee aan het bouwen van websites die voldoen aan de hieronder vermelde kenmerken. WPdesk zal haar activiteiten per direct staken zodra duidelijk wordt dat de klant de website zal gebruiken voor het aanbieden, verspreiden of promoten van de hieronder vermelde kenmerken. Indien WPdesk haar activiteiten staakt vanwege deze clausule, blijft de betalingsverplichting van klant. WPdesk factureert de tot het moment van staken gewerkte uren met een minimum van 50% van de begrootte projectomvang. Deze clause heeft betrekking op het bouwen van website met als hoofd- of nevendoelstelling, illegaal of legaal, aanbieden, verspreiden of promoten van:

 • hacktools of uitleg over computercriminaliteit aan te bieden
 • content die smadelijk, lasterlijk, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is; 
 • kinderpornografie of derden helpen die te vinden;
 • schending van de persoonlijke levenssfeer van derden waaronder het zonder toestemming verspreiden van persoonsgegevens;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteurs- of portretrechten;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware te publiceren.

Artikel 10 Overige diensten

10.1 WPdesk heeft een inspanningsverplichting om alle overige, niet specifiek in dit document benoemde diensten met zorg en naar eer en geweten uit te voeren maar biedt hierover geen garanties.

Artikel 11 Buitengebruikstelling

11.1 WPdesk heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WPdesk niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

11.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien WPdesk toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 12 Prijzen en tarieven

12.1 Alle door WPdesk vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

12.2 Alle door WPdesk vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

12.3 WPdesk is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

12.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient schriftelijk (snail- of e-mail) plaats te vinden.

Artikel 13 Betaling

13.1 De betalingsverplichting van klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van diensten van WPdesk.

13.2 Klant dient de facturen van WPdesk te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

13.3 Alle betalingen door klant aan WPdesk worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van klant, ongeacht enige andere aanduiding door klant.

13.4 Enig beroep door klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

13.5 Indien klant enige factuur van WPdesk niet binnen de betalingstermijn voldoet, is klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

13.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.

13.7 Indien klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is klant aanmaningskosten van € 65,- exclusief BTW verschuldigd.

13.8 Bij uitblijvende betaling zal WPdesk de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door WPdesk geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- inclusief BTW.

13.9 Indien klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan WPdesk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WPdesk een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door klant aanvaard.

13.10 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal WPdesk het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. WPdesk zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.

14.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door WPdesk geleverde diensten, tenzij WPdesk ter zake deze diensten in verzuim is.

14.3 WPdesk is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. WPdesk redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

14.4 WPdesk is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

14.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 WPdesk is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WPdesk weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WPdesk is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen klant en WPdesk of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met WPdesk.

15.2 Iedere aansprakelijkheid van WPdesk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

15.3 Klant vrijwaart WPdesk voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde diensten van of middels WPdesk. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

15.4 Indien en voor zover WPdesk jegens klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.

15.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die WPdesk mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

15.6 Wijzigingen in de gegevens van klant dient klant direct schriftelijk mede te delen aan WPdesk. Bij uitblijven hiervan is klant aansprakelijk voor eventuele schade die klant of WPdesk daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Zowel WPdesk als klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, WPdesk gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, is WPdesk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 Persoonsgegevens

17.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

17.2 Op verzoek van klant zal WPdesk de door WPdesk verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 18 Geschillen

18.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist WPdesk.

18.2 Alle geschillen tussen WPdesk en klant worden beheerst door Nederlands recht.

Vragen of onduidelijkheden?

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan aub contact op: hallo@wpdesk.nl